Portfolio module on a white background

Portfolio module on a coloured background